Haber

Yeni KHK ile taşeron işçilere sürekli işçi kadrosu

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda devamlı amale kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

696 sayılı KHK’ye göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer saha memur olabilme şartları aranacak.

İki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı

Anayasal düzene karşı suç işleyen tutuklulara tek tip kıyafet

Şehit çocukları ve kardeşlerine mecburi askerlik yok

Taşeron işçilikten devamlı amale kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Bu tarihte, Sosyal Emniyet Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri temel alınacak. Doğum veya sıhhat kurulu raporuyla belgelendirilen sıhhat sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulancak.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Ayrıca, en son çalıştığı yönetim ile daha evvel halk kuruluş ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden ötürü bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir barış sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek.

Sürekli amale kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.

Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, imtihan sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, örgüt ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan devamlı amale kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

Çalışma süresi emeklilik aylığı tarihini geçemeyecek

Sürekli amale kadrolarına geçirileceklerin kadroları, öbür bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla devamlı amale unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları dış olmak üzere bu şekilde ihdas edilen devamlı amale kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli amale kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları örgüt ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal emniyet kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

Ücretler TİS’teki ücretten çok olamayacak

Sürekli amale kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken var iş yerinin girdiği işkolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile öbür mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten evvel alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile öbür mali ve sosyal haklardan çok olamayacak. 

Taşeron işçilere kadro imkanının detayları

Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı, harika hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda devamlı amale kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Buna göre, umumi bütçe kapsamındaki halk idareleri, hususi bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Emniyet Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan öbür hususi bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar devamlı amale kadrosuna geçirilecek.

Yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak

Sürekli amale kadrosuna geçen işçilerde ıslak sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Devamlı amale kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Emniyet ile Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Sürekli amale kadrosuna geçirilen işçilere geçişle birlikte yıllık 52 gün ek tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak. Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da devamlı amale kadrosuna geçirilecek.

Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5’i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların halk kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin, ilgili halk kuruluş ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına olanak sağlanacak.

Genel bütçe kapsamındaki halk idareleri, hususi bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal emniyet kurumları, KHK ekinde listesi bulunan öbür hususi bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile sene içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları halk idarelerinde geçici amale pozisyonuna alınacak.

İl hususi idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu yerel yönetim birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçiler ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde amale olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda; il hususi idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu yerel yönetim birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.

İl hususi idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu yerel yönetim birliklerinin iktisadi teşekküllerinde amale olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Geçiş süreci 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da iktisadi teşekküllerde amale olarak istihdam edilecek.

4/C statüsü kaldırıldı

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanunda geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına karşın talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak.

Mevsimlik geçici işçilerin en çok 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri gereksinim halinde kuruluş ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.