Haber

İki yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında halk görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Kamudan ihraç edilenlerin listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 2935 sayılı Harika Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 693 ve 694 sayılı KHK’lar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

693 sayılı KHK’da, terör örgütlerine veya Ulusal Emniyet Kurulunca (MGK) devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da irtibatı olan halk görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Buna göre, TBMM’den 5, Hakimler ve Savcılar Kurulundan 1, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan 1, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, Türk Standardları Enstitüsünden 9, KOSGEB’den 5, Türk Patent ve Marka Kurumundan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumundan 32, SGK’dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 2, Eti Maden İşletmeleri Umumi Müdürlüğünden 1, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’den 1, Elektrik Üretim AŞ’den 1, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umumi Müdürlüğünden 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 4, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 1, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 10, Toprak Mahsulleri Ofisinden 2, İçişleri Bakanlığından 29, Emniyet Umumi Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Umumi Müdürlüğünden 4, Halk Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 1, yerel idarelerden 166, Sahil Emniyet Komutanlığından 3, Kültür ve Turizm Bakanlığından 6, Ulusal Eğitim Bakanlığından 7, Ulusal Savunma Bakanlığından 19, Genelkurmay Başkanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 106, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 40, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 59, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan 3, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 43, Karayolları Umumi Müdürlüğünden 3, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’den 1, Kıyı Emniyeti Umumi Müdürlüğünden 1, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan 7, yükseköğretim kurumlarından 120 akademik personel ile 52 idari personel için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında hususi yasa hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler vazife yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha halk hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, kontrol kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları halk konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, hususi emniyet şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal edilecek.

Göreve iadeler

Söz konusu KHK’da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, TBMM’den 2, TRT’den 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 28, SGK’dan 3, İçişleri Bakanlığından 1, Emniyet Umumi Müdürlüğünden 1, yerel idarelerden 1, Ulusal Eğitim Bakanlığından 5, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 9, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, yükseköğretim kurumlarından 1 şahıs memuriyetlerine iade edildi.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 kişinin isimleri ilgili KHK’nın ekindeki listenin ilgili sıralarından çıkarıldı. Söz konusu KHK hükümleri, bu kişiler bakımından bütün hüküm ve sonuçlarıyla beraber ortadan kalktı.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar “çekilmiş” sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da halk görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, halk görevinden çıkarılmalarından ötürü herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, halk görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında tahsil durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine müsait kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Rütbesi alınan emekli TSK personeli

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alınarak, emekli kimlikleri iptal edildi.

Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, kontrol kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler hususi emniyet şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin önlem kararları

693 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı.

Kapatılan kuruluş ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, vesika ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından ötürü hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili bütün kurumlardan lüzumlu yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Daha evvel yayımlanan KHK’lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfının (Gaziantep) yeniden açılmasına ruhsat verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlandı

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Ulusal İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlanırken daha evvel MİT Müsteşarının başkanlığını yürüttüğü Ulusal İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilecek. İtirazlar en geç 3 ay içinde karara bağlanacak ve verilen kararlar kati olacak. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

Öte yandan Ulusal Savunma Bakanlığı ve TSK’da vazife yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, emniyet soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

Emniyete 32 bin kadro ihdas edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre, Emniyet Umumi Müdürlüğü merkez teşkilatında bir hususi harekat başkanı, 3 hususi harekat reis yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere yekün 3 bin 4 kadro oluşturuldu.

Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 hususi harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere yekün 29 bin 8 kadro ihdas edildi.

Böylece, Emniyet Umumi Müdürlüğüne yekün 32 bin 14 kadro verildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans mezunu alımı

Toplam kontenjanın yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

KHK ile yeni yargıç ve savcı kadrosu

KHK’ya göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin yargıç ve savcı, 2 bin de yargıç adayı kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

HSK’ya 100 müfettiş kadrosu

694 sayılı KHK ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) kurul başmüfettişi ve müfettiş olmak üzere 100 kadro ihdas edildi. HSK’da, 30 kurul başmüfettişi, 70 kurul müfettişi kadrosu oluşturuldu.

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri yargıç sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki öbür askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge yönetim mahkemeleri ile öbür adli ve idari yargı mercilerine yargıç veya savcı olarak atanabilecek.

KHK’ya göre albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresi bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura Başkanının kararıyla Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.

Milletvekiline soruşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının

Seçimden evvel veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen mebus hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

OHAL ve seferberlik hallerinde memurların atamaları

Yeni yayımlanan KHK ile harika hal, seferberlik ve harp hallerinde veya umumi hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.

İki kurumun adı değişti

Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Halk Sağlığı Umumi Müdürlüğü, Halk Hastaneleri Kurumu Başkanlığı da Halk Hastaneleri Umumi Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Sultanhanı ile Kemalpaşa beldeleri ilçe oldu

Yeni KHK ile Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Kenevir ekimine düzenleme

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye, 500 günden 10 bin güne kadar adli nakit cezası verilebilecek. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.